Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności https://gopsradymno.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gopsradymno.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część załączników dokumentów to skany w formie jedynie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
 • Brak jest opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu.

Udogodnienia

Na w/w stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy:

 • zwiększyć/zmniejszyć tekst
 • przekształcić stronę na skale odcieni szarości
 • zwiększyć kontrast
 • zmienić w negatywny kontrast
 • rozjaśnić tło
 • podkreślić odnośniki (hiperłącza)
 • zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Korecka-Jacek.
 • E-mail: gopsradymno@gmail.com
 • Telefon: (16) 628 10 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie
 • Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie
 • E-mail: gopsradymno@gmail.com
 • Telefon: (16) 628 10 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38,  37-550 Radymno.

Siedziba Ośrodka mieści się na parterze w tym samym budynku co Urząd Gminy Radymno. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony. Do budynku prowadzą 2 wejścia (główne i boczne) z schodami. Przy wejściu głównym znajdują się schody wraz z poręczami oraz z lewej strony schodów znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich wraz z poręczami. Przy wejściu bocznym znajdują się schody z poręczami bez podjazdu. Szerokość drzwi wejściowych przy wejściu głównym jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do siedziby Ośrodka prowadzi szeroki korytarz umożliwiający swobodne poruszanie się, w środku budynku nie ma progów.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem znajduje się parking gdzie wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się przy podjeździe przy wejściu głównym do budynku.

W budynku Urzędu Gminy gdzie mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do Ośrodka i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Brak możliwości komentowania.