Dobry start

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r., poz.1061) – określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” .

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300,00 zł raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

W Gminie Radymno realizatorem rządowego programu ,,Dobry start’’ będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie.

Świadczenie dobry start przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje:

rodzicom,

opiekunom faktycznym,

opiekunom prawnym,

rodzinom zastępczym,

osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

osobom uczącym się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony ).

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

oraz w przypadku:

ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

-na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego( tzw. „zerówka”).

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi organ właściwy, którym zgodnie z rozporządzeniem jest:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start,

 • starosta właściwy ze względu na miejsce:

zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej,

zamieszkania osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy ubiegającą się o świadczenie dobry start lub otrzymującą świadczenie dobry start,

siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Postępowania w sprawie świadczenia dobry start prowadzone są w:

 • jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego,

 • w jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego – w przypadku świadczenia dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę ucząca się będącą osobą usamodzielnianą.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje na wniosek który jest składany:

 • w gminnym organie właściwym według miejsca zamieszkania wnioski składają:

 • rodzice,

 • opiekunowie prawni,

 • opiekunowie faktyczni dziecka,

 • osoby uczące się (z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 140 tej ustawy),

 • w powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki wnioski o świadczenie dobry start składają:

 • rodziny zastępcze,

 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

 • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać :

– w formie elektronicznej (przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www. empatia.mrpips.gov.pl – czyli za pośrednictwem tzw. Empatii oraz bankowość elektroniczną) od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku

– drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie GOPS Radymno, ul. Lwowska 38 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym , w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych od 1 lipca do 31 sierpnia wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

WNIOSEK

 • złożony w lipcu lub sierpniu
 • wypłata nie później niż do 30 września
 • złożony we wrześniu, październiku, listopadzie
 • świadczenie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej (tj. w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada) toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych w indywidualnej sprawie dokumentów, w tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Natomiast decyzja administracyjna wydawana jest w przypadku odmowy przyznania ww. świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości późniejszego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się: 1. świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie; 2. świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia; 3. świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. – aktualnie 7% w stosunku rocznym – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie – M.P. 2016 r. , poz. 47).

Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dobry start ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start stała się ostateczna. Bieg przedawnienia przerywa: 1. odroczenie terminu płatności należności, 2. rozłożenie spłaty należności na raty, 3. zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony – przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony.

Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start nie jest wydawana, od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.

Ważne: Zgodnie z § 31 ust. 7 rozporządzenia, kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

Nienależnie pobrane świadczenie dobry start podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia dobry start do dnia spłaty. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, należności wygasają.

Wniosek składa się wraz z:

-oświadczeniem o uczęszczaniu dziecka do szkoły,

-oświadczeniem o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności – jeżeli dziecko posiada orzeczenie,

-inne dokumenty i oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Dostępne wnioski na stronie: https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Brak możliwości komentowania.