Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r. , poz. 169 z póź. zm).

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

przysługują:

  1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.
  2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
  3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
  4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów – nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

  1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
  2. Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
  3. Osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłyną wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Wymagane dokumenty na okres świadczeniowy 2015/2016:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej – osób pełnoletnich,

4) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach o określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny,

5) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o :

– wysokości dochodu,

– wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

– wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

– wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

– wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,

6) zaświadczenie albo oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014r.,

7) oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym w roku 2014 (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP itp.),

8) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT, itp.),

9) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

10) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

11) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2014 roku,

12) kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),

13) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny w 2014r.

15) zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2014r.

16) zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,

17) informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,

18) prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego

i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Pobierz: Fundusz alimentacyjny

 

Brak możliwości komentowania.