Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to rządowy program dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od 01-01-2019 r. Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ:

 • rodzice oraz małżonek rodzica

 • dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia

 • dziecko powyżej 18. roku życia – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia

 • dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia

 • dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia

 • każdy rodzic, który wychował co najmniej troje dzieci może ubiegać się o przyznanie Karty dla siebie i drugiego rodzica.

 

DOKUMENTY DO WGLĄDU NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY składa się:

 1. W urzędzie gminy — w odpowiedniej instytucji w gminie, która zajmuje się wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W Gminie Radymno wydawaniem Karty Dużej Rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38 (budynek Urzędu Gminy w Radymnie ) parter, pokój nr 4.

lub

 1. Wniosek możesz złożyć także przez internet — na portalu MRPiPS Emp@tia. Jeśli składasz wniosek przez Emp@tię :

Druki wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dostępne są:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, parter, pokój nr 4,

 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie www.gops.radymno.org ( w zakładce INNE),

 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl, https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Karty przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz.1428). Nowelizacja niesie ze sobą możliwość ubiegania się o KDR już nie tylko w wersji tradycyjnej, ale również elektronicznej karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

Wniosek o przyznanie karty lub wydanie duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:

 • tradycyjnej (tj. plastikowej)

 • elektronicznej (na urządzeniach mobilnych).

Aplikacja na smartfony, która posiada kilka funkcji:

 • rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;

 • aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;

 • funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;

 • użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych,”

 • aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.

W przypadku aplikacji mobilnej, można zacząć korzystać z Karty Dużej Rodziny już po ok. 1 godziny od jej przyznania przez odpowiedni organ, bez konieczności czekania na wydruk plastikowej, fizycznej wersji karty.

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.

Duplikat Karty kosztuje 9,40 zł.

Jeżeli jednocześnie wnioskujemy o tradycyjną i elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny-Karta wydawana jest bezpłatnie

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o tradycyjną Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,40 zł.

Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu rodzinie.

Karta Dużej Rodziny przyznana jest na następujące okresy :

   • rodzice — na całe życie,

 • dzieci do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
 • dzieci niepełnosprawne na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności,
 • karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.

W Przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, zmian danych zawartych w karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta/Burmistrza/Prezydenta, który przyznał Kartę.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek, który umożliwia korzystanie z szerokiej gamy upustów udzielanych przez przedsiębiorstwa publiczne, ale i prywatnych usługodawców.

Poniżej znajduje się link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek:

Wyszukiwanie partnerów KDR, https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Karta Dużej Rodziny ma zasięg ogólnopolski. Oznacza to, że u wszystkich partnerów w całej Polsce właśnie z tą kartą będzie można korzystać ze zniżek i rabatów. Poza Kartą Dużej Rodziny wybrane gminy prowadzą również swoje programy wsparcia dla rodzin wielodzietnych. To znaczy, że dana gmina może posiadać także swoją kartę uprawniającą do korzystania ze zniżek u innych partnerów, niż z Kartą Dużej Rodziny. Dlatego przed skorzystaniem z rabatu w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, należy wcześniej upewnić się, czy wśród partnerów tego programu widnieje usługodawca z Naszej gminy, na którego produkty chcemy uzyskać zniżkę. Unikniemy wtedy niepotrzebnych nieporozumień.

Chcesz uzyskać więcej informacji – KLIKNIJ TU 

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek znajduje się TUTAJ

 

Pliki do pobrania:

 

KDR- Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

ZKDR-01-Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

ZKDR-02-Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

ZKDR-03-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

ZKDR-04- Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Brak możliwości komentowania.