Asystent rodziny

Asystent Rodziny

Asystent Rodziny  wsparciem dla rodzin przeżywających trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczy.

 „Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia,   w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,  w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności  w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci   i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami…”  

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 stycznia 2011r.  nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Podmiotem organizującym pracę z rodziną na terenie gminy Radymno jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie. W celu realizacji tego obowiązku w Ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny.

Wsparcie asystenta rodziny kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-  wychowawczej, w tym:

 • rodzin, których dzieci przebywają obecnie w pieczy zastępczej, natomiast istnieje szansa ich powrotu do rodziny biologicznej,
 • rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,
 • rodzin, u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej.

ZAKRES I OBSZAR DZIAŁANIA  ASYSTENTA  RODZINY

 Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny oraz organizację własnej pracy. Mówiąc o funkcji asystenta rodziny można wyodrębnić – funkcję wsparcia psychiczno- emocjonalnego, opiekuńczą, doradczą, diagnostyczno- monitorującą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco – aktywizującą oraz koordynacji działań skierowanych na rodzinę

 Zadaniem asystenta rodziny jest wsparcie rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent ma ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się już pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny biologicznej. Działania asystenta rodziny powinny dawać możliwość udzielania pomocy rodzinom w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Asystent realizuje swoje zadania  w szczególności poprzez:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ;

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną poprzez:
  –  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  – monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  – sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  – współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, oraz z  z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,

 Asystent rodziny spotyka się z rodziną głównie w domu rodziny lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę. Na początku spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej.

 Nadrzędnym celem pracy jest dobro całej rodziny, a przede wszystkim dzieci, które powinny czuć się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

ROLA  ASYSTENTA  RODZINY

 Najważniejszą rolą asystenta rodziny jest podniesienie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego rodziców, pomoc w rozwiązaniu problemów rodziny, w takim stopniu, aby wychowujące się w tej rodzinie dzieci miały warunki do bezpiecznego życia i wszechstronnego rozwoju.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.

 Efektami wspólnej pracy powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne zapewniało bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy aktywnym udziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i dynamiki wewnętrznej rodziny, oraz poprzez małe kroki powolne posuwanie się do przodu.

 PRZYDZIELANIE ASYSTENTA RODZINY PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej a gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad, o którym mowa powyżej, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.

Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.

Należy podkreślić, że współpraca z  asystentem rodziny nie jest obligatoryjna w przypadku każdej rodziny, która przeżywa trudności. To pracownik socjalny ocenia sytuację rodziny i podejmuje decyzję, czy jej problemy wymagają zastosowania takiego narzędzia pracy socjalnej, jakim jest  praca rodziny z asystentem. Można zatem założyć, że dla części rodzin wystarczającą będzie pomoc materialna i praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rodzina Wspierająca

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ   I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ustawa  o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo -wychowawcze są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają rodzinie przezwyciężyć problemy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Rodziny wspierające, które spełnią wymogi formalne i uzyskają możliwość pełnienia tej funkcji, wykonują ją na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy, a przedstawicielem rodziny. Porozumienie to określa jakie zadania ma rodzina , i na jakiej zasadzie współpracuje z rodziną. Rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Zadaniem rodzin wspierających, nie  jest wyręczanie, lecz pomoc rodzinie w przezwyciężaniu trudności w rodzinie wspieranej. Dzięki rodzinie wspierającej, rodzina wspierana ma możliwość poznania pozytywnego funkcjonowania w środowisku, radzenia sobie  z problemami dnia codziennego tj. problemów opiekuńczo wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych.

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich zadań zawodowo. Jest to forma towarzyszenia rodzinie na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym ważną siatkę wsparcia społecznego.


Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być źródłem satysfakcji dla tych osób, które chcą  bezinteresownie swój czas poświęcić  rodzinom, które tego potrzebują.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie  (szczegółowych informacji w tej sprawie udziela asystent rodziny , lub kierownik OPS).

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

Istnieje problem alkoholowy

Nie ma stałego źródła utrzymania

Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi

Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Za Życiem

Wsparcie rodziny w związku z realizacją Ustawy „ Za życiem”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie od dnia 01.01.2017r. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 04 listopada 2016r.  o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „ Za życiem”.

 Oprócz jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.  ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

1) świadczeń opieki zdrowotnej;

2) instrumentów polityki na rzecz rodziny .

 Wsparcie realizowane  jest poprzez zapewnienie dostępu do informacji  w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, a w szczególności rodziny i kobiety w których przyjdzie lub przyszło na świat dziecko u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, kobiety których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu, poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

 Osobą odpowiedzialną za koordynowanie pomocy i działań wynikających z Ustawy za życiem jest asystent rodziny.

 Ze wsparcia asystenta rodziny można skorzystać w każdej sytuacji po  złożeniu pisemnego wniosku.

 Jeżeli rodzina potrzebuje wsparcia asystenta rodziny , może udać się do siedziby GOPS w Radymnie, gdzie asystent rodziny udzieli szczegółowych informacji na temat zasad współpracy. 

Brak możliwości komentowania.