Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.
Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje także osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty).

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i jest uzależniony m.in. od spełnienia kryterium dochodowego:

 • dochód nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.
 • w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli

 1. dziecko lub osoba ucząca się:
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko – dotyczy pełnoletnich dzieci;
 2. osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
  • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
  • ojciec jest nieznany,
  • powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.
 3. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

 Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi :

 1.  na dziecko do 5 lat – 89 zł miesięcznie
 2.  na dziecko powyżej 5 do 18 lat – 118 zł miesięcznie,
 3.  na dziecko powyżej 18 do 24 lat – 129 zł miesięcznie

Załączniki :

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka,
 2. w przypadku przysposobienia dziecka  – odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 3. w przypadku opieki prawnej – orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego;
 4. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
 • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje
 • dokumenty wymagane do ustalenia dochodu
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach o określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e   30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o :

– wysokości dochodu,

– wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

– wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

– wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

– wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

 • zaświadczenia lub oświadczenia  oraz dowody niezbędne  do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

– prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądu w sprawie o przysposobienie dziecka,

– prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację,

– orzeczenie sadu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

– zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

– zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,

– inne dokumenty potwierdzające  spełnianie warunków  do przyznania lub ustalenia  wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca,  za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego na nowy okres zasiłkowy

są przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami na nowy okres zasiłkowy do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Natomiast w  przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami na nowy okres zasiłkowy  w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Pobierz: Załącznik Nr 1

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,

Dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, przy czym pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wysokość  dodatku 1000 zł na każde dziecko – jednorazowo.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo :

 1. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną 

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje:

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, przez okres:

 1. 24 miesięcy,
 2. 36 miesięcy – jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 3. 72 miesięcy – jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie.
Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca sie dodatek w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Nie przysługuje, gdy:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego rodzic/opiekun pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,
 2. rodzic/opiekun podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu
 4. rodzic/opiekun w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo :

 1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlopu wychowawczego oraz o co sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie,że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych  (w przypadku oświadczenia dołączyć należy kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne); zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dniw tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

Przysługuje:

 1. Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ:
  • drugi rodzic nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 2. Osobie uczącej się, gdy:
  • oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,

Wysokość dodatku:

 • 185 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej niż 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
 • 265 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo :

 1. odpis zupełny lub skróconego aktu zgonu rodzica/rodziców dziecka lub
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
 3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość  dodatku –  90 zł miesięcznie.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego w wieku:

 • do ukończenia 16 lat – jeżeli legitymuje sie orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • od 16 do 24 lat – jeżeli legitymuje sie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 Wysokość dodatku:

 • 80 zł na dziecko do 5 lat,
 • 100 zł na dziecko od 5 do 24 lat

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo :

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Przedmiotowy dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”).

Uwaga!

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wysokość  dodatku – 100 zł jednorazowo.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo

 1. Zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoła  ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

 Wysokość dodatku – 105 zł miesięcznie.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego – odpowiednio i dodatkowo :

  1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
  2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania, inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do niniejszego świadczenia
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Wysokość dodatku – 63 zł miesięcznie
Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo :

  1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł  miesięcznie,
 • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
  Zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko,

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wysokości zapomogi –  1.000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie:

 • 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
 • 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia – w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego

Załączniki :

1.skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka,

2.zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną,

3.w przypadku przysposobienia dziecka  – odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

4.w przypadku opieki prawnej – orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego;

5.w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
 • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje

6.dokumenty wymagane do ustalenia dochodu

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach o określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e  30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o :

– wysokości dochodu,

– wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

– wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

– wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

– wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

 • zaświadczenia lub oświadczenia  oraz dowody niezbędne  do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

– prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądu w sprawie o przysposobienie dziecka,

– prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację,

– orzeczenie sadu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

– zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

– zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,

– inne dokumenty potwierdzające  spełnianie warunków  do przyznania lub ustalenia  wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w formie kopii (oryginały do wglądu).

Pobierz: Załącznik Nr 11

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Od dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzająceświadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje

 • matce,
 • ojcu, (w przypadku skróceniana wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopuna warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,                            po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia  za okres                  co najmniej 14 tygodni od  dnia urodzenia dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka do ukończenia przez dziecko 7 roku życia a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • rodzinie zastępczej(za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) w przypadku objęcia opieką dziecka do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

Ojciec dziecka będzie mógł się ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

 • skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,  po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od  dnia urodzenia dziecka
 • urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 miesięcznie.

W przypadku, gdy kobieta urodzi dziecko w okresie  pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę urodzonych/ wychowywanych dzieci.

 

Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 

Prawo do świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych od 1 stycznia 2016 r. ustalane będzie od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką, jednak nie później niż w okresie przysługiwania świadczenia rodzicielskiego, prawo to ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. ustalone będzie od dnia 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem złożenia wniosku o jego ustalenie w terminie 3 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r.  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, nie później niż w okresach przysługiwania świadczenia rodzicielskiego, prawo do niniejszego świadczenia ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeśli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba sprawująca opiekę otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, które przysposobiły dziecko lub są opiekunami faktycznymi dziecka
 • jeden z rodziców dziecka lub opiekun fatyczny dziecka  nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tyłu korzystania z opieki nad dzieckiem w trakcie trwania urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna
 • przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia  rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Kryterium dochodowe:

Brak kryterium dochodowego

Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka/dzieci, dokument tożsamości

Pobierz: Załącznik Nr 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.