Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2019

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji dystrybucji paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.:

  • 1.402,00 zł dla osoby samotnej (701,00 zł x 200%)

  • 1.056,00 zł na osobę w rodzinie (528,00 zł x 200%)

Celem programu  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – czerwiec 2020.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ Podprogram 2019 mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie w celu sprawdzenia swojej sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania się do otrzymania powyższej pomocy. Osoby zainteresowane w/w formą pomocy zobowiązane są wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny w kw. netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia oraz potwierdzić dochód odpowiednimi dokumentami np. odcinek renty/emerytury, zaświadczenie o wynagrodzeniu itp.

Zapraszamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, pokój nr 3, telefon kontaktowy: ( 16) 628 10 05

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Brak możliwości komentowania.