Dodatki osłonowe

W Gminie Radymno zadanie w zakresie przyznania i wypłaty dodatku osłonowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie.

Kryterium dochodowe

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w przeliczeniu na osobę nie przekraczają :

 • 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł* w gospodarstwie wieloosobowym,

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego będzie można otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,  a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Nie wypłaca się dodatku jeżeli kwota będzie niższa niż 20 zł.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Uwaga: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • w 2020 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
 • w 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.,

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1 150 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WYŻSZY DODATEK OSŁONOWY przysługuje TYLKO gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczne jest zgłoszenie tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynkówo której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), podwyższona wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1 062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1 437,50 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WAŻNA INFORMACJA

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało zgłoszone najpóźniej w dniu złożenia wniosku  do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegółowe informacje w jaki sposób  wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.(decyduje data wpływu do Ośrodka)

Wnioski złożone po dniu 31października 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Terminy wypłat dodatku osłonowego

Wniosek złożony o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31 stycznia 2022 r.- wypłata dodatku osłonowego następuje w 2 równych ratach płatnych tj. I rata do 31 marca 2022 r. i II rata do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek złożony o wypłatę dodatku osłonowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r.- dodatek zostanie wypłacony jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego

Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wnioski można składać:

 • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno , pokój nr 8 w :  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 14.30, we wtorek w godzinach od 8.30 do 15.30,   tel. (16) 628 11 38 wew. 44 i 28,  adres e-mail do kontaktu: gopsradymno@gmail.com
 • elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP na skrzynkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie

Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego wraz załącznikami i podpisz.

Krok 2  Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.

Krok 3 Zaloguj się do portalu e-PUAP, następnie wybierz z katalogu spraw na E-puap Pismo ogólne do podmiotu publicznego https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Krok 4 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno ( budynek Urzędu Gminy), druki wyłożone są holu przed pokojem nr 8

Więcej informacji oraz wskazówki jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Druki do pobrania:

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Brak możliwości komentowania.