Do wykonawców

Radymno, dnia 20 grudnia 2016 roku

GOPS.271.5.2016

Do Wykonawców

Dot. informacje o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017”, GOPS.271.5.2016 oraz obowiązku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wobec Wykonawców którzy złożyli oferty w tym postępowaniu

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia informacje o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu – Załącznik Nr 1.
Ponadto Zamawiający informuje o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, spoczywającym na Wykonawcach którzy złożyli oferty w terminie: „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp należy złożyć wypełniając formularz – Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, w formie pisemnej (oryginał podpisany przez Wykonawcę) osobiście do siedziby Zamawiającego lub wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa powyżej, tj. w terminie do 23.12.2016 r.

                                                                                                                                                             Danuta Mikołajek

                                                                                                                                            Podpis Kierownika GOPS w Radymnie

załączniki:
zalacznik1

zalacznik2

Brak możliwości komentowania.