Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: GOPS.271.5.2016

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenie zamówienia publicznego na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017”, Nr sprawy: GOPS.271.5.2016.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie udostępnia  informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Załącznik:

gops-271-5-2016

Brak możliwości komentowania.