ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno.

GOPS.4462.4.2018                                                                                                           Radymno, dnia 16-08-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zm. ), na podstawie art. 4 pkt 8.

CPV: 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie

ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno

tel.16 628 1005, e-mail: gopsradymno@gmail.com

 1. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno :

  1. schroniska dla bezdomnych mężczyzn,

  2. schroniska dla bezdomnych kobiet,

  3. schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 1. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t. j. dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),

 2. potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Radymno.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

 2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku ( o którym mowa w punkcie 1.1, 1.2, 1.3) dla osób bezdomnych, wydanej praz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ( dalej zwanym GOPS).

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią skierowania lub decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 1. Podmiot składający ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1:

 • Minimalnego standardu podstawowych usług oraz minimalny standard obiektów odpowiednio noclegowni, ogrzewalni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (-szczegóły w punkcie 10).

 1. Liczba osób wymagających wsparcia w formie schronienia –ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które będą wymagać pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radymno dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji w tym finansowych. Rzeczywista liczba osób skierowanych do placówki Wykonawcy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia liczby osób faktycznie skierowanych do schroniska nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

 2. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku

 1. do schroniska dla mężczyzn – wyniesie do 2 osób bezdomnych,

 2. do schroniska dla kobiet – 1 osoba bezdomna,

 3. do schroniska z usługami opiekuńczymi – 1 osoba bezdomna.

 1. Zamawiający będzie pokrywał koszty pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas ich rzeczywistego pobytu w placówce. W związku z powyższym, gdy pobyt osoby bezdomnej w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło będzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz dobowej stawki za pobyt wynikającej ze złożonej oferty.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 1. Wymagania wspólne dla wszystkich części zamówienia:

 1. Wykonawca zapewni osobie bezdomnej skierowanej przez Zamawiającego całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;

 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach świadczenia usługi, której dotyczy niniejsze zapytanie zapewnił osobie bezdomnej trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący, których koszt należy wliczyć do ceny pobytu wskazanej w formularzu ofertowym;

 3. Usługi świadczone będą z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,

 3. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada kwalifikacje określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

 5. spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowi, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 700).

Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki – w oświadczeniu zawartym w treści oferty (zał. nr 1).

 1. Miejsce świadczenia usług : województwo podkarpackie.

 1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena za jedną dobę usługi zaoferowana przez oferenta – 100%

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 1. Sposób przygotowania oferty :

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno – część nr….’’.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 4 , pocztą (decyduje data wpływu do GOPS), na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radymno ul, Lwowska 38, 37-550 Radymno, pocztą elektroniczną na adres gopsradymno@gmail.com lub faksem pod nr 16 628 24 19

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Termin złożenia oferty: Ofertę złożyć należy do dnia 30.08.2018 r. godz.12, 00.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Alicja Korecka-Jacek – Kierownik GOPS w Radymnie tel. 16 628 2419 wew.28

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie

Alicja Korecka-Jacek

Załączniki :

 1. Klauzula informacyjna,
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie

Brak możliwości komentowania.