Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda

Powiat Jarosławski

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

  1. Jarosław, Starostwo Powiatowe (ul. Jana Pawła II 17) poniedziałek-piątek w godz. 12:00-16:00.
  2. Wiązownica, Urząd Gminy (ul. Warszawska 15) poniedziałek–piątek w godz. 8.00-12.00.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Jarosławiu:

  1. Radymno, Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. (Skołoszów, ul. Dworska 7) poniedziałek, wtorek i środa w godz.: 8.00–12.00.
  2. Chłopice, Urząd Gminy (ul. Dworska 7) czwartek i piątek w godz.: 8.00-12.00.

Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  1. Jarosław, Starostwo Powiatowe (ul. Jana Pawła II 17) poniedziałek-piątek w godz. 8.00-12.00.
  2. Pruchnik, Urząd Miejski (ul. Rynek 1) poniedziałek–piątek w godz. 8.00-12.00.

Rejestracja wizyt odbywa się pod numerem telefonu: 16 624-62-62 w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62 w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Brak możliwości komentowania.