Informacja dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności

5 sierpnia 2023 r. był ostatnim dniem obowiązywania art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.), na mocy którego ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony ulegała przedłużeniu.

Zmiana przepisów nie spowoduje automatycznej utraty ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony.

Od 6 sierpnia 2023 r. obowiązuje art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852), na podstawie którego:

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, którego okres ważności:

  1. upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 ;
  2. upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.
  3. upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął 6 sierpnia 2023 r. lub później, nie podlega przedłużeniu z mocy prawa. Ich okres ważności kończy się w terminie określonym w orzeczeniu, w związku z tym z urzędu  nie będą przedłużane żadne świadczenia przyznane w oparciu o takie orzeczenia.

Brak możliwości komentowania.