Ogłoszenie II o przetargu na dożywianie

GOPS.271.10.2017                                                                                                          Radymno, dnia 18 grudnia 2017  r.                                             

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach na terenie gminy Radymno w  roku  2018

Poprzez niniejsze ogłoszenie Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie zaprasza do złożenia ofert  na usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach na terenie gminy Radymno  w  roku  2018.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno

1.2. Adres internetowy (URL):         www.gopsradymno.org

1.3. Adres poczty elektronicznej:      gopsradymno@gmail.com

1.4. Numer telefonu:                          (16) 628-10-05, 628-11-38 wen.28

1.5. Numer faksu:                              (16) 628-24-19

1.6. Dni i godziny urzędowania:       poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 – 15:00

wtorek – od 8:00 do 16:00

1.7. NIP Gminy Radymno:               792 20 31 544

 

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach na terenie gminy Radymno  w  roku  2018.  Posiłki winny być dostarczane w jednorazowych opakowaniach tzw. „mini boxach”. Dostawa ponadto winna obejmować sztućce jednorazowe (ilość naczyń oraz sztućców winna być dostosowana do rodzaju i ilości zamówionych posiłków).

2.Wykaz miejscowości gminy Radymno, w których zlokalizowane są placówki, do których Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać posiłki oraz szacunkowa liczba uczniów, którzy korzystać będą z pomocy w zakresie dożywiania.

 

Szkoła (Nazwa) Adres Szacunkowa liczba uczniów, którzy korzystać będą

z pomocy w zakresie dożywiania

Szkoła Podstawowa w Chotyniec Chotyniec 114

37-552 Młyny

14
Szkoła Podstawowa w Duńkowicach im. Wojsk Ochrony Pogranicza Duńkowice 20

37-550 Radymno

11
Szkoła Podstawowa w Korczowej Korczowa 54

37-552 Młyny

26
Szkoła Podstawowa w Łazach im. Straży Granicznej Łazy 53

37-550 Radymno

8
Szkoła Podstawowa w Korczowej Młyny

37-552 Młyny

4
Szkoła Podstawowa w Nienowicach im. hr Aleksandra Fredry Nienowice 122

37-550 Radymno

30
Szkoła Podstawowa
w Ostrowie
Ostrów 139

37-550 Radymno

5
Szkoła Podstawowa
w Skołoszowie
Skołoszów ul. Franciszkańska 53

37-550 Radymno

20
Szkoła Podstawowa w Sośnicy Sośnica ul. Kolejowa 1

37-555 Sośnica

10
Szkoła Podstawowa
w Świętem
Święte 30

37-555 Sośnica

2
Razem:                     130

 

Szacowana liczba dni nauki szkolnej w roku 2018, w których będą wydawane uczniom posiłki: 176.  Szacowana liczba posiłków dziennie: 130 sztuk. Szacowana liczba posiłków
w ciągu obowiązywania umowy: 22 880 sztuk.

 

3.Wykonawca przygotowywać będzie gorący posiłek, o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal każdy,  przez co należy rozumieć:

– zupa – jeden raz w tygodniu,

– danie jarskie np. pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, gołąbki  itp. – jeden raz
w tygodniu,

– danie mięsne, w tym sztuka mięsa, ziemniaki (kasza, ryż), surówka lub gotowane jarzyny  (lub zamiennie makaron z sosem i mięsem) – dwa razy w tygodniu,

– danie rybne, w tym  ryba, ziemniaki lub ryż, surówka – jeden raz w tygodniu.

4.Wymagana minimalna waga/objętość posiłków:

– zupa – 450g, (do zupy należy dodatkowo dostarczać chleb  100 g (kromka) do każdej porcji),

– danie jarskie – 400 g,

– ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 200 g,

– mięso lub ryba – 100g,

– surówki, jarzyny – 100g.

5.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, co najmniej co cztery tygodnie jadłospisu
z uwzględnieniem gramatury dostarczanych posiłków, i dostarczenie po jednym egzemplarzu do każdej ze szkół oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie. Posiłki muszą być dostarczane zgodnie z przedstawionym jadłospisem na dany dzień.

6.Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność, muszą być sporządzane zgodnie
z wymogami sztuki kulinarnej i z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym poprzez:

– stosowanie tłuszczów roślinnych;

– ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;

– umiarkowane stosowanie mięsa „czerwonego”;

– stosowanie mięsa drobiowego;

– stosowanie ryb;

– umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;

– duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.

Zupy należy sporządzać na wywarze warzywno-mięsnym lub warzywnym z masłem klarowanym. Zupy winny być gotowane z dużej ilości warzyw, z dodatkiem ziół i przypraw naturalnych oraz warzyw – np. cukinii, brokuła, kalafiora, ziemniaków, dyni, pomidorów, zielonego groszku, pora, selera i innych.8.

8.Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.).

9.Posiłki Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt, samochodem służącym do przewożenia gotowych posiłków, spełniającym warunki sanitarne do transportu, zatwierdzone przez Powiatową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną, w opakowaniach jednorazowych tzw. „mini boxach”, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Temperatura dań winna wynosić około 75 stopni Celsjusza. Posiłki winny być gotowe do spożycia po ich dostarczeniu.

10.Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od nauki w szkole. Dostarczanie posiłków odbywać się będzie  w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół. Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowywaniu posiłków zmiany ilości dziennie zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb zgłaszanych przez  Dyrektorów szkół. Zmiany, o których mowa powyżej zgłoszone będą przez Dyrektorów lub upoważnionych pracowników w dniu poprzedzającym dostawę do godz.15.00.

11.Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia lub odpowiednio
w ciągu zadeklarowanego w ofercie okresu.

Posiłki  muszą być urozmaicone. Muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz muszą uwzględniać polską tradycję kulinarną, winny uwzględniać sezonowość. Wykonawca jest zobowiązany dbać o właściwy stan dostarczanych posiłków (gorące, świeże, smaczne
i estetyczne).

Uwaga: Dopuszcza się powtarzalność  w zakresie dodatków do dania drugiego – surówek.

12.Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie jednej porcji gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego był należycie oszacowany i aby uwzględniał wszystkie poniesione przy realizacji zamówienia koszty.

13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku, gdy posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz OPZ kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

14.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:                55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych

Dodatkowe przedmioty:    55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół

55.32.10.00-6 – Usługi przygotowania posiłków

 

15.Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.

16.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, polegających na oferowaniu odmiennego sposobu realizacji zamówienia niż opisany w OPZ.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia ustala się następująco: od 02.01.2018 r.  do  dnia 31.12.2018 r. Usługi świadczone będą w w/w okresie z wyłączeniem wakacji letnich, ferii świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od  nauki w szkole, zgodnie z harmonogramem  opracowanym przez Wykonawcę  w porozumieniu z Dyrektorami odpowiednich placówek szkolnych.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1.posiadają doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej 1 usługi w zakresie żywienia zbiorowego np. dożywianie w szkołach, prowadzenie stołówki lub lokalu gastronomicznego, obsługa gastronomiczna imprezy dla grupy co najmniej 100 osób.

2.dysponują zakładem prowadzącym działalność gospodarczą związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.).

3.nie podlegają wykluczeniu tj. nie otarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych poniżej, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Do oferty, którą należy złożyć w formie oryginału (wzór formularza oferty stanowi Załącznik Nr 1 do OPZ), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

1.Wykaz usług (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do OPZ)

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania |i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2.Aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu orz wpis do właściwego rejestru;

3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:

„Postępowanie na usługi społeczne: usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach na terenie gminy Radymno
w  roku  2018,  znak sprawy  GOPS.271.10.2017

 „Nie otwierać przed dniem 27.12.2017 r. godz. 12.15” ( termin otwarcia ofert)

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 2. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących cen, danych Wykonawców.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin składania ofert:

miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, pokój nr 4 (parter), ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno

termin składania ofert: do dnia 27.12.2017 r., do godz. 12:00.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

– miejsce otwarcia ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno, sala nr 8 (parter)

– termin otwarcia ofert: w dniu 27.12.2017 r. o godz. 12:15.

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr Nazwa kryterium Wskaźnik oceny Waga Maksymalna liczba pkt.
1 Cena oferty brutto C 100 % 100 pkt.

Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następującego wzoru :

Nr kryterium Wzór
1 Cena oferty brutto

C = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga%

gdzie:

– C – ocena w kryterium cena oferty brutto

– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

– Cof –  cena podana w ofercie badanej

 

Oferta z maksymalną liczbą przyznanych punktów ) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 

Pozostałe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz warunków postępowania bez podawania przyczyny.
 2. Odwołanie postępowania, zmiana lub odwołanie jego warunków może mieć miejsce wyłącznie do upływu terminu składania ofert zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
 3. Jeżeli w wyniku zmiany lub odwołania warunków postępowania niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian.
 4. Dokumentację postępowania udostępnia się zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej. Informacji zawartych w ofertach nie ujawnia się do upływu terminu składania ofert.
 5. Informację o wynikach postępowania Zamawiający  zamieści  się na stronie internetowej. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający przekaże informację o terminie
  i miejscu zawarcia umowy.

 

 

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA SĄ:

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
 2. Formularz ofertowy
 3. Wykaz usług
 4. Wzór umowy

 

Radymno, dnia 18 grudnia 2017 r.                                                   …………………………………..

 

 

Załączniki:

Formularz_ofertowy_zal.nr_1

opis_przedmiotu_zamowienia

Zal. 2 do OPZ

Zal.-3 do OPZ_wzor_umowy

Brak możliwości komentowania.