Nabór na stanowisko: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie

GOPS.110.4.2018                                                                                  Radymno, dnia 20-06-2018 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi

stanowisko: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie

 1. Wymagania niezbędne :
 1. Wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ( art. 116 ust. 1 pkt 1 i 2). Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 1. obywatelstwo polskie,
 1. praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej,
 2. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego;
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego,
 2. znajomość systemu pomocy społecznej,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z NFZ, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
 4. obsługa komputera, pakiet Office i Open Office w stopniu umożliwiającym sporządzanie zestawień i analiz,
 5. obsługa systemu POMOST,
 6. posiadających  następujące predyspozycje i umiejętności: odporność na stres, komunikatywność w mowie i piśmie, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, rzetelność, sumienność.
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 1. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 1. udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,
 2. prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz występowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
 3. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla jednostek pomocy społecznej,
 5. prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej,
 6. dokumentowanie wykonywanej pracy socjalnej,
 7. zawieranie kontraktów socjalnych,
 8. prawidłowe i racjonalne dysponowanie przyznanym budżetem adekwatnie do potrzeb klienta i możliwości Ośrodka,
 9. przygotowanie ocen, analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania,
 10. współpraca z placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia lub wspiera formy pomocy społecznej udzielanej klientom Ośrodka,
 11. udział w projektach realizowanych przez OPS,
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 13. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 14. realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów zawierających delegację dla pracowników socjalnych,
 1. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku :
 1. pełny etat, umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia,
 2. praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 3. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie  ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno,
 4. praca wykonywana jest w siedzibie Ośrodka 4 godz. oraz 4 godz. w środowisku na terenie Gminy Radymno,
 5. praca w środowisku w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 6. przewidywany termin zatrudnienia to sierpień 2018 r.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
 • podpisane cv z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającej w szczególności informację o stażu pracy w pomocy społecznej,
 • podpisany list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie  dokumentów (świadectw  pracy  lub zaświadczeń ) potwierdzających staż pracy,
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia  na stanowisku pracownika socjalnego,
 • podpisane oświadczenie dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  RODO.

Uwaga:

Wszystkie kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić ,, za zgodność z oryginałem”  i opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.

Oświadczenia kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem.

List motywacyjny i życiorys (CV) muszą być własnoręcznie podpisane oraz musza być opatrzone podpisaną klauzulą ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U.   z 2018 r., poz. 1000)’’.               

 1. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem ,, Oferta pracy na stanowisko pracownik socjalny ‘’ należy złożyć w terminie do dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 13,00 w wybranych przez siebie formach:

 1. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie pokój nr 4, w godzinach pracy Ośrodka tj: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 7,00 do 15,00, we wtorek od godz. 8,00 do 16,00,
 2. przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno.

W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data doręczenia dokumentów do siedziby Ośrodka.

Oferty, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Rekrutacja

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani  o kolejnym etapie rekrutacji (test/rozmowa kwalifikacyjna) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 1. Dodatkowe informacje

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie pod adresem: www.gops.radymno.org

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej               w Radymnie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników naboru. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu                po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjne dotycząca rekrutacji

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38,  37-550 Radymno;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bezpiecznedane.info;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie;
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych;
 8. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych;
 9. Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną GOPS Radymno, w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie  na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@bezpiecznedane.info;
 11. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 12. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                 iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego.

                                                                                                         Kierownik

                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie    

                                                  Alicja Korecka-Jacek

Załącznik:

Kwestionariusz osobowy + oświadczenia

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY

Brak możliwości komentowania.