Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych…

GOPS.271.5.2018 Radymno, dnia 03-12-2018 r.

………………………………………………………

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Radymno.

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie

ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno

tel.16 628 1005, e-mail: gopsradymno@gmail.com

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2018r., poz.1986 ) na podstawie art. 4 pkt 8.

 1. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Radymno w postaci :

Część 1- schroniska dla bezdomnych ( kobiet i mężczyzn),

Część 2- schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Część 3- noclegowni,

Część 4- ogrzewalni,

 1. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),

 2. potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Radymno.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

 2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej praz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ( dalej zwanym GOPS). Decyzje zawierać będą:

 1. Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy,

 2. rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem oraz okres usługi

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią skierowania lub decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 1. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn), w postaci schroniska dla bezdomnych ( część 1) zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1, następującego zakresu usług:

 1. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

 2. trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego posiłku dziennie,

 3. środków czystości i higieny osobistej,

 4. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,

 5. pomocy w sprawach formalno-prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, pomoc przy rejestracji w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,

 6. zapewnienie podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,

 7. prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny,

 8. pomoc w terapii uzależnień,

 9. standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych oraz standard obiektu, w których mieści się schronisko dla bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896),

 10. kwalifikacje osób świadczących w niej usługi są zgodne z art. 48a ust. 2g ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

 1. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych (mężczyzn), w postaci schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (część 2) zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa: w pkt. 1, następującego zakresu usług:

 1. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

 2. trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego posiłku dziennie,

 3. zapewnienie usług opiekuńczych,

 4. środków czystości i higieny osobistej,

 5. zapewnienie podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,

 6. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,

 7. pomocy w sprawach formalno-prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, pomoc przy rejestracji w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.

 8. prowadzenia pracy socjalnej,

 9. pomoc w terapii uzależnień,

 10. standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz standard obiektu, w których mieści się schronisko dla bezdomnych musza być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896),

 11. kwalifikacje osób świadczących w niej usługi są zgodne z art. 48a ust. 2h ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

 1. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych(mężczyzn) w postaci: noclegowni ( część 3), zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1, następującego zakresu usług:

 1. tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia,

 2. standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia musza być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896),

 3. kwalifikacje osób świadczących w niej usługi są zgodne z art. 48a ust. 3a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

 1. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn) w postaci: ogrzewalni ( część 4), zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1, następującego zakresu usług:

 1. tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące,

 2. standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia musza być zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896),

 3. kwalifikacje osób świadczących w niej usługi są zgodne z art. 48a ust. 4a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

 1. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku:

 1. do schroniska dla bezdomnych (mężczyzn – do 2 osób i kobiet – 1 osoba) – wyniesie do 3 osoby,

 2. do schroniska z usługami opiekuńczymi – 1 osoba (mężczyzna),

 3. noclegowni – 1 osoba (mężczyzna),

 4. ogrzewalni – 1 osoba (mężczyzna).

 1. Liczba osób wymagających wsparcia w formie schronienia –ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które będą wymagać pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radymno dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji w tym finansowych. Rzeczywista liczba osób skierowanych do placówki Wykonawcy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia liczby osób faktycznie skierowanych do schroniska dla bezdomnych, schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

 1. Zamawiający będzie pokrywał koszty pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas ich rzeczywistego pobytu w placówce. W związku z powyższym, gdy pobyt osoby bezdomnej nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło będzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz dobowej stawki za pobyt wynikającej ze złożonej oferty.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,

 3. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada kwalifikacje określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

 5. spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowi, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 700).

Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki – w oświadczeniu zawartym w treści oferty (zał. nr 1).

 1. Miejsce świadczenia usług : województwo podkarpackie.

 1. Termin wykonania usługi:

– schronisko dla bezdomnych – od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

– schronisko z usługami opiekuńczymi – od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

– noclegownia – od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

– ogrzewalnia – od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019r.

i od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny oferty- dot. części od 1 do 4 :

 1. najniższa cena brutto za dobę usługi zaoferowana przez Wykonawcę – 100%,

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

 1. Sposób przygotowania oferty :

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Radymno – część nr….’’.

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pokój nr 4 , pocztą (decyduje data wpływu do GOPS), na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radymno ul, Lwowska 38, 37-550 Radymno, pocztą elektroniczną na adres gopsradymno@gmail.com lub faksem pod nr 16 628 24 19

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Termin złożenia oferty: Ofertę złożyć należy do dnia 14.12.2018 r. do godz.12, 00.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Alicja Korecka-Jacek – Kierownik GOPS w Radymnie tel. 16 628 2419 wew.28

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Korecka-Jacek

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
 2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA

Brak możliwości komentowania.