Świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radymno – przetarg

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Radymnie 

ul. Lwowska 38

37-550 Radymno

GOPS.271.2.2020                                                                                                      Radymno, dnia 19-11-2020 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radymno.

 

 1. Zamawiający: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie

ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno

tel.16 628 10 05,  e-mail: gopsradymno@gmail.com

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

 1.  Przedmiot zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Radymno w postaci :
 1. schroniska dla osób bezdomnych,
 2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 3. noclegowni,
 4. ogrzewalni

 

 1. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                      o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),
 2. potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Radymno.
 1. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia dot. świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych.

Część 1- schronisko dla osób bezdomnych,

Część 2- schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Część 3- noclegownia,

Część 4- ogrzewalnia.

 

 1. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz skierowania i indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej praz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ( dalej zwanym GOPS). Decyzje zawierać będą:
 1. Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy,
 2. rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią skierowania lub decyzji administracyjnej w ciągu             7 dni.

 

 1. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, w postaci schroniska dla osób bezdomnych ( część 1) zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1 ppkt.1:
 1. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 2. wyżywienia ( w tym jednego gorącego posiłku dziennie),
 3. środków czystości i higieny osobistej,
 4. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 5. pomocy w załatwianiu spraw osobistych – zgodnie z kompetencjami                       i zasobami ludzkimi,
 6. pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
 7. usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności,
 8. opieki opiekuna, pracownika socjalnego,
 9. standardu podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych oraz standardu obiektu, w których mieści się schronisko dla bezdomnych zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) oraz kwalifikacje osób świadczących w niej usługi są zgodne z art. 48a ust. 2g ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).

 

 1. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych (mężczyzn), w postaci schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (część 2) zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa: w pkt. 1 ppkt.2 :
 1. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 2. wyżywienia( w tym jednego gorącego posiłku dziennie),
 3. zapewnienie usług opiekuńczych,
 4. środków czystości i higieny osobistej,
 5. pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
 6. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 7. pomocy w załatwianiu spraw osobistych – zgodnie z kompetencjami                       i zasobami ludzkimi,
 8. usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej,
 9. opieki opiekuna, pracownika socjalnego,
 10. standardu podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz standardu obiektu, w których mieści się schronisko dla bezdomnych zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) oraz kwalifikacje osób świadczących w niej usługi są zgodne z art. 48a ust. 2h ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).

 

 1. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w postaci: noclegowni (część 3), zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1 ppkt. 3:
 1. tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia,
 2. standardu podstawowych usług świadczonych w noclegowni oraz standardu obiektu, w których mieści się noclegownia zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) oraz kwalifikacje osób świadczących w niej usługi są zgodne z art. 48a ust. 3a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).

 

 1. Podmiot składający ofertę na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w postaci: ogrzewalni (część 4), zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt 1 ppkt. 4 :
 1. tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące,
 2. standardu podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni oraz standardu obiektu, w których mieści się ogrzewalnia zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) oraz kwalifikacje osób świadczących w niej usługi są zgodne z art. 48a ust. 4a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).

 

 1. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie:
 1. do schroniska dla osób bezdomnych – do 6 osób (4- mężczyzn, 2 – kobiety),
 2. do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 1 osoba (mężczyzna),
 3. noclegowni – 2 osoby (1 – mężczyzna, 1 – kobieta),
 4. ogrzewalni – 2 osoby (1 – mężczyzna, 1 – kobieta).

 

 1. Liczba osób wymagających wsparcia w formie schronienia –ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które będą wymagać pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radymno dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji w tym finansowych. Rzeczywista liczba osób skierowanych do placówki Wykonawcy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia liczby osób faktycznie skierowanych do schroniska dla bezdomnych, schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający będzie pokrywał koszty pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas ich rzeczywistego pobytu w placówce. W związku z powyższym, gdy pobyt osoby bezdomnej nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło będzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz dobowej stawki za pobyt wynikającej ze złożonej oferty.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

 1. Miejsce świadczenia usług: województwo podkarpackie.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 

– schronisko dla bezdomnych – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

– schronisko z usługami opiekuńczymi – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

– noclegownia – od 1 stycznia 2021 r. do 31  grudnia 2021 r.,

– ogrzewalnia – od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

                         i od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
 3. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych                                 do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada kwalifikacje określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej                            na prawidłowe wykonanie zamówienia,
 5. spełniają minimalny standard podstawowych usług oraz minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowi, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni                     z uwzględnieniem zapisów art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 700).

Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – w oświadczeniu zawartym w treści oferty  (zał. Nr 1).

 

 1. Wymagane dokumenty: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu- oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

 1. Warunki i zakres realizacji:
 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
 2. Stawkę za 1 dobę pobytu należy podać w formularzu ,, OFERTA’’, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny: 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane               z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie               z formularzem ,OFERTA’’, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Kryteria oceny oferty- dot. części od 1 do 4 : 100% cena.

Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

Oferty muszą spełniać warunek tj. umiejscowienie placówki na terenie województwa podkarpackiego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty :
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA’’ (zał. Nnr. 1), w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem),
 2. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty :
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno, parter, pokój nr 4 w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. do godziny 13,00( decyduje data wpływu do Ośrodka) osobiście lub drogą pocztową. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radymno – część nr……..’’:

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
 1. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną poinformowani indywidualnie,
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 3. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Alicja Korecka-Jacek – Kierownik GOPS w Radymnie tel. 16 628 24 19 wew. 28.

 

 1. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

 

 1. XIII.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Korecka-Jacek

 

 

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1,
 2. Wzór umowy – zał. Nr 2 – schronisko,
 3. Wzór umowy – zał. Nr 3 – schronisko z usługami opiekuńczymi,
 4. Wzór umowy – zał. Nr 4 – noclegownia,
 5. Wzór umowy – zał. Nr 5 – ogrzewalnia,
 6. Klauzula informacyjna.

Brak możliwości komentowania.