Do wykonawców

Radymno, dnia 20 grudnia 2016 roku GOPS.271.5.2016 Do Wykonawców Dot. informacje o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017”, GOPS.271.5.2016 oraz obowiązku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wobec Wykonawców którzy złożyli oferty w tym postępowaniu Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej…

Więcej

Ogłoszenie nr 365057 – 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Radymno: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych tak Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż…

Więcej